Utbildning/Handledning

– För verksamheter där resultatet av en utbildning och handledningsinsats är central

Utbildning och handledning

Burgårdsgatan Utbildning och handledning

Burgårdsgatan Utbildning erbjuder grundläggande och fördjupande utbildningar om vård, stöd och omsorg vid olika typer av beroendetillstånd. Utbildningarna kan vara kortare  eller längre, på plats eller online.

Forskning har visat att utbildningar som anpassas till deltagarnas unika arbetsplatser och dess förutsättningar i högre utsträckning leder till bättre vård/omsorg. Att låta personal gå utbildningar utan att det finns en plan för hur kunskaperna skall omsättas på arbetsplatsen och på så sätt leda till resultat kan vara bortkastade pengar. En del av vår kärnkompetens är därför att erbjuda anpassade utbildningsupplägg som inkluderar planering av hur kunskaperna ska leda till omsättning och därmed verkliga resultat.

Våra utbildare har därför inte bara gedigen erfarenhet inom beroendevård och av utbildning, vi har också lång erfarenhet av att leda olika former av kunskapsimplementering inom beroendevård. Därigenom känner vi till de utmaningar som det innebär att omsätta teorier och metoder till praktik.

EXEMPEL PÅ UTBILDNING VI ERBJUDER

Beroendelära - en introduktion

Den här utbildningen riktar sig personal inom vård och omsorg som ger vård eller omsorg till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Efter utbildningen skall deltagaren ha grundläggande kunskap om:

 • olika typer av beroendetillstånd.
 • hur olika beroendeframkallande substanser verkar.
 • den biopsykosociala förklaringsmodellen till hur beroendetillstånd uppstår och vidmakthålls.
 • de psykologiska, medicinska och psykosociala behandlingsmodeller som har stöd i forskning.

Efter utbildningen skall deltagaren kunna bedöma svårighetsgrad av substansbruk och visa kunskap om motiverande kartläggning tillsammans med klient samt kunna formulera målsättning och plan för vård/stöd för substansbruk.

EXEMPEL PÅ UTBILDNING VI ERBJUDER

Samsjuklighet

Den här utbildningen riktar sig till personer som redan har grundläggande kunskap om beroendetillstånd och syftar till att ge deltagarna en fördjupad kunskap om hur beroende och samtidigt psykiatrisk sjukdom bör behandlas.

Utbildningen kommer belysa:

 • de vanligaste psykiatriska diagnoserna vid samsjuklighet.
 • hur integrerad beroendevård vid samsjuklighet kan ske i praktiken
 • centrala principer vid bemötande och behandling av samtidig beroendesjukdom och psykiatriska tillstånd som personlighetssyndrom, PTSD och neuropsykiatriska tillstånd.

Efter utbildningen skall kunna beskriva vanliga samband mellan psykisk ohälsa och beroendetillstånd inom ramen för sin arbetsplats uppdrag. Därutöver ska deltagaren kunna kartlägga symtom och behov tillsammans med klient samt föreslå fokusområde för insatser. Slutligen ska deltagaren också kunna genomföra samverkanssamtal med klient och andra involverade, exempelvis närstående, socialtjänst eller vårdgivare, med förståelse för skilda aktörers uppdrag.

EXEMPEL PÅ UTBILDNING VI ERBJUDER

Motiverande samtal (MI) & Motivational Enhancement therapy (MET) 

Vi erbjuder motiverande samtal (MI) i två steg, grundutbildning i MI och fördjupning i MI & MET

Motiverande Samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som utvecklats för att stärka motivationen hos individer att förändra problematiska beteenden. Ursprungligen användes MI främst inom området av substansmissbruk, men det har sedan dess vidgats och använts framgångsrikt inom olika områden av beteendeförändring. Motivational enhancement (MET) är en avgränsad tillämpning av MI där utifrån kartläggning av personens substansbruk, dess konsekvenser och ev psykiska ohälsa personen vägleds att formulera egna målsättningar vilka följs upp genom MI-samtal.

Grundutbildning i MI

Den här utbildningen riktar sig personal inom vård och omsorg som ger stöd eller behandling till personer med missbruks- och beroendeproblematik utan tidigare utbildning i MI. Under utbildningen ges teoretisk genomgång av MI samt de samtalsstrategier som finns i metoden. Föreläsningar kommer under utbildnignen att varvas med övningar. Mellan kursdagarna planeras träningsmoment som genomförs i den egna arbetsvardagen för att möjliggöra repetition och lärande av de färdigheter som krävs för att utveckla kompetent användning av metoden. Våra utbildare är medlemmar i MINT och har lång erfarenhet av att utbilda i metoden.

Den här utbildningen riktar sig till dig som stödjer personer att minska sitt användande av alkohol eller droger och vill utveckla din kunskap samt färdigheter att:

 • kunna förklara grundläggande principer och samtalsstragier i MI.
 • använda MI på din arbetsplats.
 • hur du kan fortsätta träna MI och fortsätta utvecklas i metoden i din arbetsvardag.

Fördjupande utbildning i MI & MET

Många som arbetar inom missbruk- och beroendevård har gått grundutbildning i motiverande samtal. Principerna i MI är enkla att förstå, men det är sällan självklart hur de skall omsättas i praktiken eller integreras i verksamheten. Vi ansluter oss till bilden att MI kan liknas vid att spela ett instrument. Det går snabbt att lära sig grunderna, men det tar lång tid och mycket träning att bemästra.

Den här utbildningen riktar sig till dig som har grundläggande utbildning i MI och vill fördjupa dina färdigheter att:

 • använda MI/MET på ett flexibelt och funktionellt sätt i kombination med andra behandlingsinsatser.
 • anpassa MI/MET till mottagaren, till exempel olika åldersgrupper eller personer med kognitiva funktionshinder.
 • identifiera vilka dina främsta utmaningar när det kommer till att använda MI i komplicerade fall samt hur du kan träna upp din förmåga inom ramen för din praktik.
EXEMPEL PÅ UTBILDNING VI ERBJUDER

Återfallsprevention (ÅP)

Vi erbjuder återfallsprevention (ÅP) i två steg, grundutbildning i ÅP och fördjupning i ÅP

ÅP är en metod som syftar till att förebygga återfall i problematiska beteenden eller tillstånd, särskilt inom områden som missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa. Metoden involverar en kombination av kognitiva, beteendemässiga och emotionella strategier för att identifiera och hantera riskfaktorer som kan leda till återfall.

Grundutbildning i ÅP

Den här utbildningen riktar sig personal inom vård och omsorg som ger stöd eller behandling till personer med missbruks- och beroendeproblematik utan tidigare utbildning i ÅP. Därför kommer under utbildningen ges gedigen genomgång av de moduler som finns i de vanligaste manualer för ÅP samt övningar att använda dessa, exempelvis genom demonstrationer och enkla rollspel. Mellan kursdagarna ges deltagarna möjlighet att träna momenten från utbildningen på sin arbetsplats.

Den här utbildningen riktar sig till dig som inte tidigare har kunskap om ÅP och som vill ha färdigheter att:

 • identifiera när ÅP är en lämplig insats
 • motivera personer att delta i ÅP
 • genomföra ÅP enligt manual
 • erbjuda ÅP som gruppbehandling

Fördjupande utbildning i ÅP

Den här utbildningen riktar sig personal inom vård och omsorg som ger stöd eller behandling till personer med missbruks- och beroendeproblematik med grundutbildning i ÅP. I denna fördjupande utbildning ges kunskap om att anpassa ÅP och hantera utmanande situationer som kan uppstå när metoden används. Personer med beroendetillstånd eller missbruk kan av olika skäl ha svårigheter att förstå eller använda ÅP vilket gör att metoden kan behöva individanpassas. Olika arbetsplatser och uppdrag kan skapa behov av flexibilitet i vilket sammanhang och på vilket sätt ÅP erbjuds. Målet med utbildningen är att utrusta deltagarna med verktyg och kunskap för att öka deras förmåga att hantera de utmaningar som kan uppstå i arbetet med ÅP.

Den här utbildningen riktar sig till dig som har grundläggande utbildning i ÅP, men vill fördjupa dina färdigheter att:

 • använda ÅP på ett integrerat sätt tillsammans med andra behandlingsinsatser
 • använda ÅP när patienterna har svårare samsjuklighet
 • göra en individanpassning av ÅP
 • förenkla och skapa pedagogiskt upplägg för ÅP
 • ge ÅP i utmanande situationer

Denna utbildning kan med fördel kombineras med 1-3 tillfällen uppföljande handledning för att säkerställa att utbildningen omsätts i arbetet.

EXEMPEL PÅ UTBILDNING VI ERBJUDER

CRA

Vi erbjuder CRA (Community reinforcement approach) i två steg, grundutbildning i CRA och fördjupning i CRA

CRA är en evidensbaserad behandlingsmetod som används för att stödja minskning eller avhållsamhet från substansbruk, särskilt alkohol- och drogberoende. Metoden fokuserar på att förändra individens beteendemönster och miljö för att främja ett liv utan problematiskt bruk. CRA baseras på centrala principer i inlärningsteori samt MI och utgår från individens egna skäl till förändring. Metoden individanpassas genom flexibelt användande av moduler och färdighetsträning. Närstående inkluderas om möjligt i genomförande.

Grundutbildning i CRA

Den här utbildningen riktar sig personal inom vård och omsorg som ger stöd eller behandling till personer med missbruks- och beroendeproblematik. I utbildningen ges teoretisk grund för CRA och bakgrund till metoden samt genomgång av ingående moduler. Därutöver kommer under utbildningen metoden att demonstreras och tränas. Mellan kursdagarna ges deltagarna möjlighet att öva momenten från utbildningen på sin arbetsplats.

Den här utbildningen riktar sig till dig som inte tidigare har kunskap om CRA och som vill ha färdigheter att:

 • identifiera när CRA är en lämplig insats
 • motivera personer att delta i CRA
 • genomföra CRA enligt manual

Fördjupande utbildning i CRA

Denna utbildning riktar sig till personer som arbetar med att stödja eller behandla personer med beroendetillstånd/missbruk med grundutbildning i CRA och MI. I utbildningen ges träning i att använda CRA samt lämpliga anpassningar vid förekomst av samtidig annan psykisk ohälsa eller sjukdomstillstånd. Olika arbetsplatser och uppdrag kan skapa behov av flexibilitet i vilket sammanhang och på vilket sätt CRA erbjuds. Målet med utbildningen är att utrusta deltagarna med verktyg och kunskap för att öka deras förmåga att hantera de utmaningar som kan uppstå i arbetet med CRA.

Den här utbildningen riktar sig till dig som har grundläggande utbildning i CRA och MI och vill fördjupa dina färdigheter att:

 • använda CRA på ett integrerat sätt tillsammans med andra behandlingsinsatser
 • använda CRA när patienterna har svårare samsjuklighet
 • ge CRA i utmanande situationer

Denna utbildning kan med fördel kombineras med 1-3 tillfällen uppföljande handledning för att säkerställa att utbildningen omsätts i arbetet.

EXEMPEL PÅ UTBILDNING VI ERBJUDER

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD) & substansbruk

Den här utbildningen riktar sig personal inom vård och omsorg som ger stöd eller behandling till personer med missbruks- och beroendeproblematik. Efter utbildningen skall deltagaren ha grundläggande kunskap om:

 • vanliga reaktioner på trauma och hur PTSD kommer till uttryck.
 • hur PTSD och substansbruk påverkar varandra och kan skapa hinder i vård och omsorg.
 • strategier och bemötande för personer med samtidig PTSD och substansberoende.
 • de psykologiska, medicinska och psykosociala behandlingsmodeller som har stöd i forskning.
Handledning

Aktiverande handledning för professionell utveckling

Genom handledning erbjuds unika möjligheter att stärka kompetens och utveckla det professionella arbetet.

Våra erfarna handledare är experter inom sina respektive fält och har den kunskap samt erfarenhet som krävs för att guida och inspirera till kompetensutveckling.

Vår handledning utgår alltid från verksamhetens behov och har fokus på evidensbaserade metoder.

Genom vår handledning skapas en trygg och förtroendefull miljö där deltagaren kan utforska och reflektera över sina utmaningar och mål. Våra handledare ger kunskapsbaserade perspektiv och praktisk vägledning som främjar professionell tillväxt och utveckling. Deltagaren får möjlighet att dela erfarenheter, få feedback och hitta nya strategier för att överkomma hinder och fördjupa sitt arbete.

Vår handledning är en kontinuerlig process som främjar lärande och framsteg över tid. Genom regelbundna möten och reflektioner kan deltagaren följa upp och utvärdera arbetet, identifiera områden där förbättringar kan göras och utveckla kunskaper och färdigheter på ett progressivt sätt. Handleder har kontinuerlig dialog med chef eller arbetsledare för att säkerställa att handledningen bidrar till att uppnå verksamhetens mål och uppdrag.

Tillsammans kan vi uppnå resultat och framsteg inom deltagarens arbetsområde.

Kontakta oss idag och låt oss hjälpa er att utvecklas i ert professionella arbete.

Vill ni veta mer om hur vi kan stödja er?

Kontakt

Utifrån vår expertkunskap skräddarsyr vi en lösning utifrån era behov